Translate

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΗΣ 9/12/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4009/2011, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Γ. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘ. κ. Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ.


Μετά από συζητήσεις με τους συναδέλφους μου στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές απορίες (οι περισσότερες δικαιολογημένες) για τις διατάξεις του νέου Νόμου 4009/2011 για τα ΑΕΙ, ειδικά στις διατάξεις που αφορούν στις διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ. Έτσι, συνέταξα αυτό σημείωμα, με βάση την τελευταία «ερμηνευτική» εγκύκλιο που εκδόθηκε από το πουργείο Παιδείας με την υπογραφή του Ειδ. Γραμματέα για την Ανώτατη Εκπαίδευση καθ. Κ. Β. Παπάζογλου. Για λόγους εύκολης παρακολούθησης του κειμένου, έχω διαφορετική γραμματοσειρά και χρώμα για το κάθε διαφορετικό μέρος του κειμένου. Συγκεκριμένα:
α) με μαύρα γράμματα και γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 16, είναι το κείμενο της εγκυκλίου
β) με κόκκινα γράμματα και γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 16, είναι τα δικά μου σχόλια, και
γ) με πράσινα γράμματα και γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 12, είναι το κείμενο του νόμου.
Είναι προφανές, ότι όλα τα σχόλια που κάνω, είναι προσωπικές μου απόψεις, με τις οποίες μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί, όπως επίσης μπορεί σε κάποια σημεία (ή και σε όλα) να είναι λανθασμένες. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι (προφανώς) δεν είμαι δικηγόρος ή νομικός (ούτε ασφαλώς φιλοδοξώ να υποκαταστήσω τη δουλειά τους) και ερμηνεύω ότι αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω.
Τα σχόλια επί της εγκυκλίου:
β)
﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽γκυκλατοσειρ στις διαδικασ
Μετά την έκδοση του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195Α ́/6-9-2011 (σ.σ. στο εξής νέου Νόμου ή Νόμου) και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ερμηνεία κυρίως των μεταβατικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκλογή-εξέλιξη μελών ΔΕΠ, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 16 οι βαθμίδες των Καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορίζονται σε: Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Η βαθμίδα του Λέκτορα καταργείται.
Α. Ως προς το άρθρο 77 του Ν.4009/2011 :
Στον ως άνω Νόμο έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 77), οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών ΔΕΠ ως ακολούθως:
Α.1) Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του νέου νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέχρι 1-7-2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που εκκρεμούν συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.
Τούτο σημαίνει ότι όλες οι ενδιάμεσες διαδικαστικές πράξεις μέχρι και την εκλογή ή εξέλιξη, όπως συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων, ορισμός τριμελών εισηγητικών επιτροπών, ψηφοφορία καθώς και τήρηση όλων των προς τούτο προθεσμιών διέπονται από το προϊσχύον του νέου νόμου νομικό πλαίσιο.
Αντιθέτως, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή μετά την 1-7-2011 διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος από τις διατάξεις του νέου νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Επομένως, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις καθηγητών, θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του νέου νόμου, με εξαίρεση τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.
Όπου αναφέρεται «αίτηση για εξέλιξη» νοείται ότι η εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται πάντοτε με προκήρυξη της θέσης.
Επισημαίνεται ότι υπό τον όρο ́ ́έκδοση προκήρυξης ́ ́ νοείται η δημοσίευση της προκήρυξης.
Μέλη ΔΕΠ τα οποία υπέβαλαν αίτηση για εξέλιξη πριν την 1η-7-2011, αλλά η προκήρυξή τους εκδόθηκε (δημοσιεύθηκε) μετά την 1η-7-2011 διατηρούν το δικαίωμα χρήσης είτε της παρ. 2 είτε της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές, εξ άλλου είναι αντιγραφή του Νόμου. Η εγκύκλιος δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό και δεν ερμηνεύει τίποτα ιδιαίτερο στο σημείο αυτό.
Α.2) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές Πανεπιστημίων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν κατ ́ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 4 του άρθρ. 77 του εν λόγω νόμου, ενώ για τη διαδικασία εξέλιξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ως άνω νόμου.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές, εξ άλλου είναι αντιγραφή του Νόμου. Η εγκύκλιος δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό και δεν ερμηνεύει τίποτα ιδιαίτερο στο σημείο αυτό.
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 77 λένε τα εξής:
2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοείται ο κοσμήτορας.
3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφο- ρούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέ- πονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται από την ΑΔΙΠ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70.
4. α) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρω- τή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για την εξέλιξη των μόνιμων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευ- ση του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζη- τήσουν την εξέλιξή τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέ- σεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπα- γείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, ε- φόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.
β) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.
γ) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διορίζονται για τετραετή θητεία και μετά το πέρας της υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους ή, κατ’ εξαίρεση, εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους αποχωρούν από το ίδρυμα.

Α.3) Στους επίκουρους καθηγητές με θητεία που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχεται η δυνατότητα:
α. να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους (όπως ορίζεται στα αρθ. 16 παρ. 2 και αρθ. 77 παρ. 4β του Ν.4009/2011), β. να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (όπως ορίζεται στο αρθ. 77 παρ. 4β), ή γ. να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα, ύστερα από συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως ορίζεται στο αρθ. 77, παρ. 4β του Ν.4009/2011). Διευκρινίζεται ότι για όσους επίκουρους καθηγητές επί θητεία είχαν υποβάλει αίτηση για μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι 1/7/2011, λόγω συμπλήρωσης τριετίας στη βαθμίδα αυτή η διαδικασία μονιμοποίησή τους διέπεται από το προϊσχύον νομικό καθεστώς.
Όσοι από τους Επίκουρους Καθηγητές με θητεία συμπλήρωσαν την απαιτούμενη τριετία παραμονής στη βαθμίδα αυτή μετά τη 1/7/2011 μπορούν να ζητήσουν είτε μονιμοποίηση, είτε ανανέωση της θητείας τους (σύμφωνα με το νέο νόμο), είτε εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Επισημαίνεται ότι δεν δύνανται να κάνουν ταυτόχρονη ή παράλληλη χρήση των ανωτέρω δυνατοτήτων που τους παρέχει ο νέος νόμος( π.χ. μονιμοποίηση και συγχρόνως αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή). Επίκουροι καθηγητές με θητεία οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για μονιμοποίηση, δε μπορούν να την ανακαλέσουν για να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης, (δύνανται όμως να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος).
Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέλιξη οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο, ανεξάρτητα από το αν το ΦΕΚ μονιμοποίησης δημοσιεύθηκε πριν ή μετά τη δημοσίευση του νέου Νόμου. Συνεπώς δεν υφίσταται ελάχιστος χρόνος παραμονής στην βαθμίδα του μόνιμου επίκουρου Καθηγητή, προκειμένου αυτός να αιτηθεί την εξέλιξή του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές, εξ άλλου είναι αντιγραφή του Νόμου. Η εγκύκλιος δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό και δεν ερμηνεύει τίποτα ιδιαίτερο στο σημείο αυτό.

Α.4) Οι Λέκτορες που υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμοζομένων, ως προς τη διαδικασία, των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές, εξ άλλου είναι αντιγραφή του Νόμου. Η εγκύκλιος δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό και δεν ερμηνεύει τίποτα ιδιαίτερο στο σημείο αυτό.
Α.5) Δεδομένου ότι στις διατάξεις του Ν.4009/2011 δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής στην (καταργούμενη) βαθμίδα του Λέκτορα και προκειμένου να υπάρχει ομαλή μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα καθώς και ενιαία εφαρμογή του Νόμου σε όλα τα Πανεπιστήμια, οι Λέκτορες οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός τους κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καθορίζει ελάχιστο χρόνο παραμονή στη βαθμίδα του Λέκτορα, κάτι που δεν επιβάλει ο νόμος, αλλά ορίζεται με ερμηνευτικό τρόπο εδώ, και είναι τα 3 χρόνια, γεγονός που είναι λογικό και ήταν και η δική μας θέση, καθώς θα ήταν  άδικο για όσους έκαναν ήδη την 3ετία τους ως λέκτορες. Όταν εξελιχθούν στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εξελίσσονται στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή σε 3 χρόνια (δίκαιο για να μην ευνοηθούν οι νεοεισερχόμενοι στην νέα εισαγωγική βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή). Όμως δεν τους δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή όπως στους επίκουρους καθηγητές. Παράλληλα όσοι λέκτορες είχαν εξελιχθεί σε επίκουρους καθηγητές και δεν είχαν ορκισθεί, δεν τους δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης (όπως δίνεται στους εν ενεργεία επίκουρους καθηγητές) και εξελίσσονται σε 4 έτη. 
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι ως άνω λέκτορες κριθούν αρνητικά την πρώτη (1η) φορά και εφόσον δεν εκλεγεί άλλος υποψήφιος, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δεύτερη (2η) αίτηση για εξέλιξη οποτεδήποτε εντός της επταετίας μετά την αρνητική τους κρίση.
Α.6) Ως προς τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου :
α) Για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 και οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθ. 77 του Νόμου 4009/2011, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 και 4 του Ν.2517/1997, που ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τρία έτη ανά βαθμίδα αντίστοιχα.
β.ι) Αντίθετα για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης Αναπληρωτών Καθηγητών που εμπίπτουν στην παρ. 3 του αρθ. 77 του Νόμου 4009/2011, εφαρμόζεται η ρύθμιση της παρ. 3 του αρθ. 18 του Ν.4009/2011, που ορίζει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τέσσερα έτη. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας (ορισμός εκλεκτορικού σώματος) για όσους εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή (Β) και δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερα έτη, θα γίνει μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος αυτός, βάσει της υποβληθείσας ήδη αίτησης ή της εκδοθείσας (δημοσιευθείσας) ήδη προκήρυξης.

Σε αυτές τις 2 παραγράφους, λέει ουσιαστικά, ότι όσοι επίκουροι ή αναπληρωτές έκαναν αίτηση για εξέλιξη πριν τις 1/7/2011 ή είχε δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης τους (για εξέλιξη) πριν τις 6/9/2011 που δημοσιεύθηκε ο νόμος 4009, τότε προχωράνε κανονικά. Όσοι δεν καλύπτουν αυτές τις ημερομηνίες, θα μπορούν να ζητήσουν εξέλιξη μετά από 4 χρόνια παραμονής στη βαθμίδα τους. Δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό εδώ, καθώς ήταν σαφές από το νόμο.
Η θέση μας είναι ότι για όλους τους επίκουρους και τους αναπληρωτές που είχαν εκλεγεί πριν τις 6/9/2011 που δημοσιεύθηκε ο νόμος, θα πρέπει να ισχύσει η 3ετία παραμονής στη βαθμίδα για να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξέλιξης.
β.ιι) Για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης Επίκουρων Καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 και οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011, εφαρμόζεται η ρύθμιση του εδαφ. α της παρ. 4β του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 που ορίζει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τρία έτη.
Α.7) Θέσεις μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κρίσης (εκλογή υποψηφίου), δεν είναι δυνατό να πληρωθούν. Δεδομένης της κατάργησης της βαθμίδας του Λέκτορα και της μη ύπαρξης μεταβατικών διατάξεων που να ρυθμίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα, καλούνται οι Πρυτάνεις να ανακαλέσουν τις εν λόγω προκηρύξεις και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη των θέσεων αυτών στις υφιστάμενες βάσει του νέου νόμου, βαθμίδες.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, καθώς στο άρθρο 77  παρ. 2 ο νόμος λέει:
“…Οι διαδικασίες εκλογής … σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου…, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις...”, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκλογές για τις θέσεις των λεκτόρων (που προφανώς έχει εκδοθεί προκήρυξη πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου) συνεχίζονται κανονικά. Εδώ η  οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει το νόμο. Αν το Υπουργείο διαπιστώνει ότι έκανε λάθος θα πρέπει ν’ αλλάξει το νόμο. Δεν μπορεί να το επιβάλλει με ερμηνευτική εγκύκλιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν αυτό εφαρμοστεί, μπαίνουν σε κίνδυνο (και μάλλον ακυρώνονται) οι εκλογές λεκτόρων που έγιναν μετά την 6/9/2011 και 2) οι θέσεις αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα χαθούν. Το Υπουργείο δεν πρόκειται να τις επαναπροκηρύξει, θα πάνε στο 1:10.
Καλούμε τόσο τους Πρυτάνεις όσο και τους προέδρους των Σχολών να αγνοήσουν αυτή την επισήμανση και να εφαρμόσουν το Νόμο, που είναι να κάνουν κανονικά τις εκλογές των λεκτόρων. Το Υπουργείο βέβαια (τουλάχιστον όσο είναι εκεί ο κ. Παπάζογλου), είναι πολύ πιθανό ότι δε θα τις προχωρήσει για ΦΕΚ διορισμού αλλά θα τις “κόψει” με κάποιο τρόπο (ή θα τις γυρίσει ίσω ή θα τις σταματήσει στον έλεγχο νομιμότητας) οπότε εκεί το λόγο θα έχουν τα δικαστήρια που ασφαλώς θα κάνουν οι ενδιαφερόμενοι και στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει όλη η Παν/κή κοινότητα για να μη χαθούν οι θέσεις αυτές.

Α.8) Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου επανέρχονται και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του οργανισμού κάθε Ιδρύματος, τα Π.Δ. που αφορούσαν την εκλογή μελών ΔΕΠ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και Τμήματα, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί. Για το διάστημα από την λήξη της ισχύος τους μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4009/2011, οι αιτήσεις που έγιναν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να επανεξετασθούν από τα αρμόδια όργανα.
Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, πιθανόν να μην αφορά στις Ιατρικές.
Α.9) Σχετικά με τους μόνιμους Λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται (αρθ. 77 παρ. 5α). Επισημαίνεται ότι όσοι μόνιμοι Λέκτορες έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη ή έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) σχετική προκήρυξη έως την 1-7-2011, εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 77 του νέου Νόμου. Εάν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για εξέλιξη ή δεν έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) πρόκήρυξη έως την 1-7-2011 οι μόνιμοι Λέκτορες παραμένουν στην εν λόγω βαθμίδα μέχρι την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
Αντιγραφή ουσιαστικά του νόμου. Δεν προσθέτει κάτι.
Β) Αρθ. 27 : Επιστημονικές και λοιπές άδειες
Στο νέο Νόμο προβλέπονται μόνο επιστημονικές άδειες και άδειες άνευ αποδοχών. Άλλου τύπου άδειες θα ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των ΑΕΙ. Λαμβανομένης υπόψη της παρ. 22α του αρθ. 80 του Ν.4009/2011, στο διάστημα μέχρι την έκδοση των οργανισμών θα χρησιμοποιούνται οι ισχύουσες κατά την ψήφιση του νέου νόμου διατάξεις.
Γ) Μη Αυτοδύναμα Τμήματα :
Στο νέο νόμο δε περιλαμβάνεται διάκριση αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν μη αυτοδύναμα Τμήμα οφείλουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, να ρυθμίσουν θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Δεν αφορά στις Ιατρικές
Δ) Επισημάνσεις :
Δ.1) Σύμφωνα και με την αρ. 106639/Β1/15-9-2011 της Διεύθυνσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης / Τμήμα Β ́ που απευθύνεται προς τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό των Πανεπιστημίων, μέχρι τη δημοσίευσή τους ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα, η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 ή υποβλήθηκε αίτηση εξέλιξης μετά τις μετά την 1-7-2011, όπου ανήκει στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου η ρύθμιση θεμάτων τα οποία εκ του νέου νόμου, παραπέμπονται στους Οργανισμούς ή στους Εσωτερικούς Κανονισμούς. Επίσης η διάταξη αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τα μη αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων.
Δ.2) Η διάταξη του αρθ. 29 του Ν.2879/2010 σχετικά με την έγκριση πίστωσης εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ διατηρείται σε ισχύ.
Δ.3) Τέλος υπενθυμίζεται η διάταξη της παρ. 22 του αρθ. 80 του Ν.4009/2011 σύμφωνα με την οποία <<α. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του.>>.
Δ.4) Επίσης επισημαίνεται προς όλους τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, η υποχρέωση αιτιολόγησης των πράξεων των οργάνων τους και ιδιαίτερα της επιλογής μελών των ειδικών επταμελών επιτροπών. Είναι αυτονόητο ότι για όσες διαδικασίες εφαρμόστηκε το προϊσχύον νομικό καθεστώς, η ως άνω υποχρέωση αιτιολόγησης των αντίστοιχων επιλογών πρέπει επίσης να τηρείται αλλά και να ελέγχεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ από τον Πρύτανη.

Γενικές παρατηρήσεις δικές μου:
1. Η σημαντικότερη εκκρεμότητα (κατά τη γνώμη μου) που αφορά στις εκλογές-εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, που δε ρυθμίζεται από το Νόμο ήταν ποιός ορίζει τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα και με ποιά διαδικασία, μέχρι να διοριστεί ο κοσμήτορας. Αυτό δεν απαντήθηκε με τη «διευκρινιστική» αυτή η εγκύκλιο, η οποία δεν κατάλαβα να διευκρινίζει και τίποτα ουσιαστικό.
2. Οι υπηρετούντες λέκτορες, εκτός από τη συμμετοχή τους στην εκλογή των μελών του Συμβουλίου, δεν αναφέρονται πουθενά αλλού στο Νόμο. Θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς ότι οι υπηρετούντες λέκτορες συμμετέχουν σε όλες τι διαδικασίες που συμμετέχουν και τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων.
3. Γενικά για τις προϋποθέσεις εξέλιξης ενός μέλους Δ.Ε.Π. Εδώ παρατηρείται μεγάλη αναστάτωση αφού πλεον μέλη Δ.Ε.Π. εξελίσσονται με διαφορετικά κριτήρια και τελικά όλοι είναι μπερδεμένοι με το τι ισχύει και δυστυχώς η εγκύκλιος (απ΄ ότι διαπιστώνω κι εγώ από τις συζητήσεις μου με μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Αθηνών) δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα., προκαλώντας μάλλον περισσότερες απορίες και ερωτήσεις.
Η γνώμη μας και η θέση μας είναι ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εξέλιξης και μονιμοποίησης για όλους για να μην δημιουργούνται αδικίες. Συγκεκριμένα πιστεύουμε και ζητάμε να διατυπωθεί σαφώς σε τροπολογία, ότι για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούσαν στα Ιδρύματα κατά την ψήφιση του Νόμου να ισχύουν οι προϋποθέσεις εξέλιξης που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του νόμου ανεξάρτητα από την βαθμίδα τους, δηλαδή:
·         Τα μέλη Δ.Ε.Π. που βρίσκονται στην βαθμίδα του λέκτορα εξελίσσονται μετά από παραμονή 3 ετών στην ίδια βαθμίδα.
·         Τα μέλη Δ.Ε.Π. (λέκτορες και επίκουροι καθηγητές) θα μπορούν να μονιμοποιηθούν μετά από 3 χρόνια στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
·         Τα μέλη Δ.Ε.Π. μετά από την μονιμοποίηση τους θα μπορούν να εξελιχθούν στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή αφού θα έχουν συμπληρώσει 3 έτη στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
·         Η εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (μετά από παραμονή στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή για 3 έτη) είναι υποχρεωτική και δεν απαιτεί την έγκριση νέα πίστωσης (κανόνας 1/10).
·         Τα μέλη Δ.Ε.Π. εξελίσσονται στην βαθμίδα του καθηγητή μετά από θητεία 3 ετών στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου