Translate

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Επιστημών Υγείας. Ανακοίνωση για το νέο Νόμο του Υπουργείου Υγείας


Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Επιστημών Υγείας
Αθήνα 20/10/2011

Προχθές (Τρίτη 18/10/2011), ολοκληρώθηκε η ψήφιση στη Βουλή του τελικού κειμένου του νέου Νόμου για την Υγεία.
Στο Νόμο αυτό, συμπεριλήφθηκαν διατάξεις που αφορούν τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς που είναι  ενταγμένοι σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και εργαστήρια  που λειτουργούν σε Δημόσια Νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα, ψηφίστηκαν οι ακόλουθες διατάξεις:
(1)     Στο άρθρο 24, Διασύνδεση διοικήσεων Αρεταίειου -Αιγινήτειου Νοσοκομείου, τοποθετείται διοίκηση στα εν λόγω Νοσοκομεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διατύπωση του άρθρου έχει ως εξής: «Οι διατάξεις των παραγράφων 11 έως 13 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) που αφορούν τη διασύνδεση των διοικήσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλογικά και για τις διοικήσεις των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα μέλη των ενιαίων συλλογικών οργάνων, η έδρα, η θητεία τους, οι αρμοδιότητές τους, οι αρμοδιότητες του κοινού Προέδρου και κάθε άλλο ζήτημα για την υλοποίηση της διασύνδεσης.»
(2)     Στο άρθρο 30 επιτρέπεται για τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς, να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Η διατύπωση του άρθρου έχει ως εξής: «Άρθρο 30, Πανεπιστημιακοί ιατροί. 1. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίησή του με τα άρθρα 1 του ν. 3868/2010 (Α΄ 169), 62 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πανεπιστημιακοί ιατροί πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.»
(3)     Στο άρθρο 41, δημιουργείται στον οργανισμό του Υπ. Υγείας, στη διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων με αρμοδιότητες, το χειρισμό όλων των θεμάτων των πανεπιστημιακών ιατρών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η διατύπωση του άρθρου έχει ως εξής: «Άρθρο 41, Συμπλήρωση Οργανισμού του Υ.Υ.Κ.Α. 1. Μετά το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) προστίθεται στοιχείο στ΄ ως εξής:«στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων». 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 95/2000 προστίθεται παράγραφος στ΄ ως εξής: «στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων (1) ο χειρισμός όλων των θεμάτων των πανεπιστημιακών ιατρών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ….»

Η ψήφιση του άρθρου 24 για τα Παν/κά Νοσοκομεία Αρεταίειο και  Αιγινήτειο (τα μόνα αμιγώς Παν/κά στην Ελλάδα) είναι μια αρνητική εξέλιξη. Για το θέμα έχει τοποθετηθεί και το Πανεπιστήμιο Αθηνών δια του Πρύτανη του, και έχει αναδείξει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται στις επιθυμίες των δωρητών και δε μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η θεσμοθέτηση (με το άρθρο 30) της δυνατότητας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου για τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς αποτελεί μεν μία ικανοποιητική εξέλιξη ενός βασικού μας  για χρόνια αιτήματος, αλλά με την κατάργηση μόνον της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 (νόμος Παπαδόπουλου) παραμένουν σημαντικοί περιορισμοί στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για τα μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών σε αντίθεση με το γράμμα, αλλά και το πνεύμα, του μόλις πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4009/2011 για την οργάνωση και  λειτουργία των ΑΕΙ που το επιτρέπει για όλους Πανεπιστημιακούς. Η τελική διατύπωση του άρθρου 30 είναι σε αναντιστοιχία με την συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των Ιατρικών Σχολών και των Υπουργών Υγείας και Παιδείας για την πλήρη  δυνατότητα των μελών ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ.  Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες ώστε το θεσμοθετημένο με το Ν.4009/2011 δικαίωμα των Πανεπιστημιακών για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος να εφαρμοστεί στο σύνολο των μελών ΔΕΠ των Σχολών Υγείας.

Τέλος η δημιουργία (άρθρο 41) ειδικού τμήματος στο Υπουργείο Υγείας που ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα μας είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά θα προσπαθήσουμε να επεκταθεί η λειτουργία του εν λόγω τμήματος και στο Υπουργείο Παιδείας, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα τμήμα διυπουργικό, όπως είναι το πάγιο αίτημά μας. 

Εκφράζουμε συγχρόνως την αρνητική μας έκπληξη,  αλλά και τη μεγάλη μας δυσαρέσκεια  για  την έντονη αντίθεση στην ψήφιση του άρθρου 30 ορισμένων βουλευτών της πλειοψηφίας, και μάλιστα συναδέλφων γιατρών, μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την ψηφοφορία. Μας δημιουργεί απορία η στάση τους και η  απαξιωτική αντιμετώπιση των Πανεπιστημιακών γιατρών εκ μέρους τους, τα κίνητρα των οποίων δεν κατανοούμε. Παράλληλα όμως καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που υπήρξαν μέχρι σήμερα εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, τόσο ως προς την κατάθεση των διατάξεων, όσο και ως προς τις τελικές διατυπώσεις. Θεωρούμε ότι η ψήφιση των προαναφερόμενων διατάξεων, μετά και τις έντονες διαφωνίες των βουλευτών αυτών, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν και πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να καταλήξουν στην απόσυρση την τελευταία στιγμή της διατύπωσης για τη δυνατότητα πλήρους άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος των μελών ΔΕΠ των Σχολών Υγείας σύμφωνα με το νόμο που ισχύει για όλους του Πανεπιστημιακούς.

Θα πρέπει να επισημάνουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο του Υπουργού κ. Α. Λοβέρδου, ο οποίος κατανοώντας το σημαντικό ρόλο των πανεπιστημιακών γιατρών στα Νοσοκομεία στα οποία λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  προσπαθεί να συμβάλλει στη λύση τους. Επιπλέον, να σημειώσουμε τη σημαντική συμβολή του Υφυπουργού κ. Μ. Τιμοσίδη, και του ΓΓ κ.κ. Α. Δημόπουλου. Ασφαλώς θα πρέπει να αναδείξουμε και τη σημαντική συμβολή του συναδέλφου μας καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική της Αθήνας κ. Α. Γιαννόπουλου, ο οποίος μέσα και από το ρόλο του ως εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνέβαλλε καθοριστικά στο να ψηφιστούν, με ευρεία πλειοψηφία, οι  συγκεκριμένες διατάξεις.

Τον ουσιαστικότερο βέβαια ρόλο έπαιξε η προσπάθεια που για χρόνια καταβάλουμε  μέσα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα , αλλά και από τα θεσμικά όργανα των σχολών μας. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε την συμβολή του συντονισμού σε πανελλαδικό επίπεδο των συναδέλφων των Σχολών Υγείας και των  συναντήσεων που οργανώσαμε, ορισμένες μάλιστα υπο την αιγίδα και της ΠΟΣΔΕΠ, στην οποία και συμμετέχουμε ενεργά κατέχοντας την αντιπροεδρία.

Ασφαλώς δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη σημαντικά θέματα που αφορούν  το Υπουργείο Υγείας και τα οποία έχουμε επισημάνει και συνεχίζουμε να τα έχουμε στις άμεσες προτεραιότητες μας όπως : η δυνατότητα πλήρους άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος σύμφωνα με όσα ισχύουν για όλους τους Πανεπιστημιακούς,  οι αμοιβές των εφημεριών μας, οι αμοιβές του κλινικού επιδόματος, οι Οργανισμοί των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, η θεσμική μας παρουσία στα Νοσοκομεία κλπ.

Είναι προφανές ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια  συνέπεια, σοβαρότητα, ενότητα και το συντονισμό όλων των δυνάμεων μας, χαρακτηριστικά τα οποία μας βοήθησαν να πετύχουμε την αντιμετώπιση τόσων σημαντικών θεμάτων μέχρι σήμερα.


Για την Α.Σ.Κ.Ε.Υ.

Στάθης Ευσταθόπουλος, Ιατρική Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
Γιάννης Νηματούδης, Ιατρική Θεσσαλονίκης, Μέλος ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ
Μαρία Λυμπέρη, Ιατρική Αθηνών, Μέλος ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ,
Γιώργος Κυριαζής, Ιατρική Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ
Έφη Καψαλάκη, Ιατρική Λάρισας, Μέλος ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ
Γιάννης Τζούτζας, Οδοντιατρική Αθηνών, Αν. Μέλος ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ
Νίκος Νικητέας, Ιατρική Αθηνών, Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου