Translate

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΣΔΕΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. Θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,   
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)

9η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -  ΔΕΥΤΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

ΘΕΜΑ:  Θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, στην 9η συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, αφού έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καταλήγει στα ακόλουθα: 
v  Νέοι Οργανισμοί για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Όπως έχει ήδη διατυπωθεί από προηγούμενες αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ (Συνέδριο, ΔΕ και ΕΓ) είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν Οργανισμοί για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τους ρόλο, αλλά και τη συμβολή τους στην ιατρική έρευνα.
Πρόταση: Στη διαδικασία διαμόρφωσης των οργανισμών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, θα πρέπει να συμμετέχουν, εκτός από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και φυσικά η ΠΟΣΔΕΠ. Οι Οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να αφορούν στα 6 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αττικό, Πάτρας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάρισας, Αλεξανδρούπολης), καθώς και στα «Λαϊκό», «Ιπποκράτειο», «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα και «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο» και «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
v  Διυπουργική υπηρεσία, σε Υπουργείο υγείας και Παιδείας, για τα θέματα των Παν/κών Νοσοκομείων
Στο Υπουργείο Υγείας έγινε ένα θετικό βήμα και δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, που θα ασχολείται με τα θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μελών ΔΕΠ που είναι εγκατεστημένα στα Νοσοκομεία.
Πρόταση: Το ειδικό τμήμα για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία θα πρέπει να ενισχυθεί και να εξελιχθεί σε διυπουργική υπηρεσία με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Παιδείας.
v  λη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ απςςΆσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
Το άρθρο 30 στον ν 4025/2011 ανταποκρίνεται μερικώς στο αίτημα που είχαν διατυπώσει τόσο η ΠΟΣΔΕΠ, όσο και η Σύνοδος των Προέδρων των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας, διότι  δεν περιλαμβάνει  το σύνολο των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν  το ιατρικό επάγγελμα κατά την άσκησή του.
Πρόταση: Να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση, αντίστοιχη με ό,τι ισχύει για όλους τους πανεπιστημιακούς  με το άρθρο 23 του Ν. 4009, προς όφελος και των  μελών ΔΕΠ, αλλά και των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών, που να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει απώλεια σε μέλη ΔΕΠ με κλινική  ή εργαστηριακή δραστηριότητα,. 
v  λη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ απςςΕφημερίες των μελών ΔΕΠ
Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στα Νοσοκομεία, είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στις εφημερίες του Νοσοκομείου όπως οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά οι αμοιβές τους είναι περίπου 30% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αμοιβές των συναδέλφων του ΕΣΥ, σύμφωνα με την αντιστοιχία των βαθμίδων που μονομερώς και παρά τη διαφωνία μας θέσπισε το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι άδικο, καθώς στην εφημερία, επιτελείται ακριβώς το ίδιο έργο και από τις 2 κατηγορίες εφημερευόντων (πανεπιστημιακοί γιατροί και γιατροί  ΕΣΥ).  
Πρόταση: Να εξισωθούν οι αμοιβές της εφημερίας και για τις 2 κατηγορίες, των μελών ΔΕΠ και των ιατρών ΕΣΥ .
v  Κλινικοί Καθηγητές
Στο άρθρο 29 παρ. 7 του Ν 4025/2011 επαναφέρεται ο θεσμός του Κλινικού Καθηγητή, με σκοπό να ενεργοποιηθεί η διάταξη. Η διάταξη αυτή μπορεί να δώσει κίνητρα στους Συντονιστές Διευθυντές Ε.Σ.Υ. να αναπτύξουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.
Πρόταση: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία  απονομής του τίτλου πρέπει να διασφαλίζει το κύρος των Πανεπιστημίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου, και να πραγματοποιείται η απονομή από τις Ιατρικές Σχολές.
v  Αναπληρωτής  Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
Με το Ν. 3918/2011, άρθρο 62, παρ. 4, καθορίστηκε ότι ο Αναπλ. Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων θα διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας από έναν κατάλογο 3 Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών που θα προτείνεται από την οικεία Ιατρική Σχολή. Ακολούθως στο Ν. 3984/2011, άρθρο 66 παρ. 14, ορίζεται ότι θα μπορεί να επιλέξει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του στο Πανεπιστήμιο και να ασκεί τα καθήκοντα του Αναπλ. Διοικητή χωρίς αμοιβή. Όμως, στο Ν. 4009/2011, άρθρο 24 παρ. 4.ε, ορίζεται ότι  «…, οι υποδιοικητές σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα …» πρέπει να τελούν σε αναστολή των καθηκόντων τους.
Πρόταση: Η παρ. 4.ε του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011  να τροποποιηθεί, διευκρινίζοντας για την ειδική περίπτωση του Αναπλ. Διοικητή των Παν/κών Νοσοκομείων ότι ισχύει η διάταξη του Ν. 3984/2011, άρθρο 66, παρ. 14 που του επιτρέπει να επιλέξει το καθεστώς απασχόλησής του.
v  Συμμετοχή Ερευνητών των Ερευνητικών  Κέντρων, στα εκλεκτορικά σώματα μελών ΔΕΠ
Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι για τα μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών, ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια που λαμβάνεται υπ’ όψιν και συνεκτιμάται κατά την εξέλιξή τους είναι  το κλινικό έργο του υποψήφιου. Η δυνατότητα αξιολόγησής  τους από συναδέλφους που υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα και οι οποίοι δεν ασκούν ή δεν έχουν ασκήσει ποτέ κλινικό έργο θέτει ένα προβληματισμό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Description: Description: σάρωση0001
Η Γραμματέας

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου